DISTRIBUIE PE

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimati vizitatori si angajati ai Societe Generale European Business Services,

Prin prezenta dorim sa va informam cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre Societe Generale European Business Services S.A. („SG EBS”), prelucrare realizata in vederea asigurarii sigurantei persoanelor, bunurilor si spatiilor SG EBS.

SG EBS va colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal in scopul de a proteja siguranta dumneavoastra, a salariatilor, bunurilor si spatiilor SG EBS. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se realizeaza ca urmare a interesului legitim al companiei de a asigura un mediu de lucru securizat care sa permita SG EBS garantarea sigurantei personalului propriu si a bunurilor din patrimoniu, necesitate derivata si din  obligatia respectarii prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, Legii nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Astfel, va precizam mai jos care sunt categoriile de date personale prelucrate, scopurile in vederea carora datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate,  destinatarii acestor date, drepturile de care beneficiati.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE SI PRELUCRATE

In scopul asigurarii sigurantei persoanelor, bunurilor si spatiilor SG EBS, precum si in scopul realizarii intereselor legitime ale SG EBS sau al respectarii obligatiilor legale, SG EBS  va prelucra:

 • imaginea dvs. din inregistrari video si/sau audio, in temeiul interesului legitim al SG EBS. Astfel, SG EBS a implementat sistemul de monitorizare video prin instalarea CCTVs in dreptul cailor de acces in spatiile companiei, cat si in spatiile comune prin intermediul carora accesul in aceste spatii al vizitatorilor/ angajatilor/ colaboratorilor si al tertilor este monitorizat in scopul asigurarii securitatii persoanelor, bunurilor, spatiilor si informatiilor SG EBS, aceasta prelucrare fiind realizata in temeiul interesului legitim al SG EBS. Datele cu caracter personal reprezentate de imaginea dvs. si colectate si prelucrate prin intermediul acestui sistem de monitorizare video sunt stocate pentru o perioada de maxim 30 de zile de a data captarii imaginii.

SCOPURILE PRELUCRARII

SC EBS prelucreaza imaginea dvs. in urmatoarele scopuri:

 • asigurarea securitatii persoanelor, spatiilor si bunurilor SG EBS. Ca urmare a unor astfel de monitorizari, imaginea dvs. va fi captata de fiecare data cand veti trece prin raza unei camere de supraveghere. Imaginile colectate prin intermediul sistemului CCTV vor fi prelucrate pentru o perioada de maxim 30 de zile de la data capturii si vor fi accesate doar de personalul autorizat, fiind vorba de un numar redus de persoane.
 • monitorizarea accesului in locatiile si la sistemele IT ale SGEBS;
 • prevenirea si investigarea cazurilor de frauda/ distrugere/ incendii;
 • protejarea SG EBS si a dumneavoastra impotriva vatamarii, furtului, fraudei, abuzului sau a altor forme de conduita necorespunzatoare prin prelucrarea inregistrarillor video captate prin sistemul CCTV.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII

SG EBS va prelucreaza imaginea dvs. in scopurile mai sus indicate in temeiul interesului sau legitim derivat din asigurarea securitatii personalului sau, a datelor si informatiilor prelucrate sau a bunurilor si spatiilor din folosinta sau proprietate sa, astfel cum aceste scopuri sunt descrise mai sus.

Acolo unde interesul legitim al SG EBS sau prevederile legale de la nivel national, european sau international nu constitue temei al prelucrarii datelor, iar prelucrarea datelor dvs. este solicitata de catre SG EBS in vederea aducerii la indepliniri a anumitor scopuri, consimtamantul dvs. va fi solicitat si colectat in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (GDPR), ulterior informarii dvs. in conformitate cu prevederile legale aplicabile. In astfel de situatii, consimtamantul dvs. va reprezenta temeiul legal al prelucrarii datelor.

Pentru situatiile in care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul consimtamantului dvs., va puteti retrage oricand acest consimtamant, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) si a Legii 190/2018, prin inaintarea unei solicitari in acest sens catre Ofiterul pentru Protectia Datelor la adresa de mail indicata in prezenta informare. Operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal intemeiate pe consimtamantul dvs. va vor fi aduse la cunostinta, iar consimtamantul dvs. va va fi solicitat in mod expres.

DESTINATARII DATELOR

SG EBS pretuieste viata privata a vizitatorilor, angajatilor si colaboratorilor sai. Din acest motiv, datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate catre terti furnizori de servicii ce intervin in procesul de monitorizare video in scopuri de instalare, stocare si mentenanta, pentru a asigura siguranta voastra si intrunirea intereselor legitime ale  SG EBS astfel cum aceste interese deriva din scopurile mai sus ilustrate.

Prin urmare, categoriile de destinatari ai datelor dvs. personale sunt urmatoarele:

 • departamentele specializate din cadrul SG EBS, precum Departamentul de Control Intern/ Securitate Fizica/ IT/ HR;
 • Global Technical Services SA in calitate de furnizor de servicii de instalare echipamente securitate fizica, hostare masina virtuala in relatie cu datele colectate in scop de securitate fizica si mentenanta software pentru monitorizarea accesului in spatiile SG EBS.
 • autoritati publice centrale/ locale – pot avea acces la datele colectate in cazul in care acestea sunt solicitate in cadrul unor activitati de control sau investigatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

TRANSFERUL DATELOR

Avand in vedere ca serverele GTS Technical Services SA (furnizorul de servicii de instalare echipamente securitate fizica, hostare masina virtuala in relatie cu datele colectate in scop de securitate fizica si mentenanta software pentru monitorizarea accesului in spatiile SG EBS) sunt localizate in Romania, datele dvs. nu vor fi transferate in afara UE.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI

In calitate de vizitatori/ angajati/colaboratori ai SG EBS si de persoane vizate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 „GDPR” beneficiati de urmatoarele drepturi in ceea ce priveste datele dvs. cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces la date

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a solicita si de a obtine din partea SG EBS o confirmare a faptului ca datele dvs. sunt sau nu prelucrate de catre SG EBS, iar in caz afirmativ aveti dreptul de acces la datele respective precum si la informatii cum ar fi: scopurile prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada de pastrare a datelor astfel prelucrate. De asemenea, in masura in care SG EBS a obtinut datele dvs. cu caracter personal din alte surse si nu de la dvs. direct, puteti solicita orice informatii disponibile cu privire la sursa datelor astfel colectate.

 1. Dreptul la rectificare

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a obtine de la SG EBS rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte si/sau incomplete si care va privesc.

 1. Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”)

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a obtine din partea SG EBS stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, iar SG EBS are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, acolo unde temeiul prelucrarii datelor este reprezentat de consimtamantul dvs.;

iii.           Va exercitati dreptul la opozitie;

 1. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 2. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale care revine SG EBS în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern;
 3. datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Obligatia SG EBS de a va sterge datele cu caracter personal nu se va aplica in masura in care prelucrarea este necesara:

(a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

(b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului national;

(c) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a solicita SG EBS si de a obtine din partea acestuia restrictionarea prelucrarii datelor ce va apartin in cazul in care se aplica unul din urmatoarele:

 1. a) contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care sa permita SG EBS sa verifice exactitatea

datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea utilizării lor;

(c) SG EBS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs.  le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau

(d) dvs. v-ati  opus prelucrarii datelor pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale SG EBS prevaleaza asupra celor invocate de dvs.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

In calitate de persoana vizata aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat SG EBS intr-un format structurat (de ex printr-un formular online), utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea SG EBS, in cazul în care:

(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant; si

(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

 1. Dreptul la opozitie

In orice moment va puteti opune, din motive legate de situatia dvs. particulara, prelucrarii realizate in temeiul interesului public sau al interesului legitim urmatit de SG EBS sau de catre o terta parte. SG EBS nu va mai prelucra datele cu caracter personal ce va apartin, ca urmare a exercitarii acestui drept de catre dvs. , cu exceptia cazului in care SG EBS  are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea sau atunci cand  scopul prelucrarii in continuare a datelor este reprezentat de constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta al SG EBS.

De asemenea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) à B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; www.dataprotection.ro

In masura in care doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile prevazute mai sus, va rugam sa va adresati catre Ofiterul pentru Protectia Datelor la adresa data-protection-sgebs.eur@socgen.com.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele cu caracter personal colectate de catre SG EBS despre dvs. prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video vor fi stocate de catre SG EBS pentru o perioada de 30 de zile calculate de la data captarii acestora. Astfel, SG EBS nu va mai stoca aceste categorii de date ulterior expirarii perioadei de 30 de zile de la data captarii acestora de catre sistemele de monitorizare video- CCTV.

MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE PENTRU SECURITATEA DATELOR

SG EBS aplica masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dvs. Printre aceste masuri se numara:

 1. Acess limitat la informatii in temeiul prinicipiului nevoii de a stii, al nevoii de a vedea si al nevoii de a avea;
 2. Fiecare process/aplicatie/program va accesa doar acea informatie necesara realizarii unui scop sau  interes legitim;
 3. Multiple filtre pentru asigurarea securitatii si controlului securitatii;
 4. Proceduri pentru asigurarea si intarirea standardelor de securitate din fiecare locatie;
 5. Sisteme eficiente de securitate in vederea prevenirii si reactionarii in cazul unui incident de securitate;
 6. Instruirea periodica a angajatilor si colaboratorilor cu acces la date in ceea ce priveste obligatiile cu privire la protectia datelor cu caracter personal etc.

 

DATELE DE CONTACT ALE OFITERULUI PENTRU PROTECTIA DATELOR

data-protection-sgebs.eur@socgen.com

West Gate Park – Str. Preciziei nr. 24, Cladirea H5, etaj 1, sector 6, 013981, Bucuresti,